Return to site

2019回家 聖誕聯歡會

· Activities

又到聖誕 ! 又到聖誕 !
聖誕老人昨日駕臨到舊生會在學校禮堂舉行的"2019回家 聖誕聯歡會", 合共有 115人參加。

李金嘉倩老師, 杜惠娟老師, 曹幸然修女, 蕭秀紅修女及林瑞梅修女都專誠來參與。

大家都很興奮及開心,一齊唱歌,玩遊戲,抽獎及跳舞,參,度過一個愉快的下午。

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image